Hodnocení 2017

Hodnocení vybraných výsledků za obory a výzkumné organizace - 2017

Hodnocení vybraných výsledků realizované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím Odborných panelů pomocí vzdálených recenzí je jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 1. Zveřejněné zprávy shrnující závěry tohoto hodnocení po oborových skupinách doplňují podrobné komentáře předsedů Odborných panelů a k nim přiložený seznam výsledků lze dále filtrovat podle potřeby.


Hlavním podkladem Modulu 1 jsou profily jednotlivých výzkumných organizací, které lze jednoduše generovat ze zveřejněné tabulky seznamu výsledků doplněné pro tento účel o list, který profil graficky vykresluje. Takto generovaný podklad, doplněný o anonymizovaná odůvodnění hodnocení jimi předložených výsledků, bude rozeslán výzkumným organizacím v návaznosti na zveřejnění těchto materiálů.


Celkové hodnocení VO (které bude mít vzhledem k relativně malému množství podkladů orientační charakter) bude provedeno na základě výsledků VO v Modulech 1 a 2, případně dalších postupem podle Metodiky M17+.

Kritéria hodnocení


Výzkumné organizace určily, zda jimi přihlášený výsledek má být posouzen buď podle kritéria přínos k poznání nebo podle kritéria společenská relevance. Společenská relevance je chápána jak ve smyslu komerční užitečnosti (typicky průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky), tak ve smyslu společenské užitečnosti či potřebnosti (typicky výzkum vznikající na společenskou resp. rezortní objednávku nebo ve společenských a humanitních oborech výzkum relevantní pro širší společnost, který produkují výzkumné organizace mimo rezorty).


V prvním roce implementace hodnocení podle M17+ byly hodnoceny pouze vybrané výsledky přihlášené do hodnocení podle kritéria společenské relevance. Celkem bylo hodnoceno cca 1500 výsledků, z toho pro cca pro 4,5 % se nepodařilo zajistit adekvátní hodnotitele, tj. zůstaly „bez finální známky“. Výsledky přihlášené do hodnocení podle kritéria přínos k poznání budou zhodnoceny spolu s výsledky uplatněnými v dalším roce.


Postup hodnocení


Pro posouzení vybraných výsledků pomocí vzdálených recenzí oborově příslušní členové Odborných panelů se softwarovou podporou určili pro každý výsledek vždy nejméně dva vzdálené recenzenty. Člen Odborného panelu - garant hodnocení vybraných výsledků rozhodoval ve sporných případech. Seznam členů Odborných panelů je veřejný (ke stažení zde), vzdálení recenzenti jsou anonymizováni. Výstupem recenzního hodnocení výsledku, jehož úkolem je konstatovat, zda daný výsledek je v souladu se světovými či národními standardy kvality v příslušném oboru, bylo zařazení výsledku na stupnici 1–5 doprovázené zdůvodněním.


Hodnoticí škála


Kvalitativní stupnice pro kritérium hodnocení „společenská relevance“ je následující:

Struktura dat


OBORY Vybrané výsledky obsahuje souhrnné zprávy pro oborové skupiny, počty a profily hodnocených výsledků, procentuální zastoupení výzkumných organizací na produkci výsledků hodnocených stupněm 1 a 2 a seznam všech hodnocených výsledků s možnostmi dalšího filtrování.


OBORY Vybrané výsledky - komentáře Odborných panelů shrnující komentáře zpracované předsedy Odborných panelů.


VO Vybrané výsledky obsahuje interaktivní tabulku ke generování grafických profilů všech hodnocených výzkumných organizací.


PŘÍLOHY