Hodnocení 2019

Bibliometrické zprávy za WoS categories

Bibliometrické zprávy za WoS categories byly zpracovány Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace na základě požadavků odborné veřejnosti navíc nad rámec každoročně zveřejňovaných standardních zpráv. Standardní oborové a bibliometrické analýzy pro VO pro úroveň FORD zůstávají i nadále hlavním podkladem Modulu 2. Budou zveřejněny následně po dokončení kompletace a technické korekci komentářů Odborných panelů k oborových bibliometrickým zprávám.

Celkové hodnocení výzkumných organizací bude provedeno na základě výsledků v Modulech 1 a 2 a dalších, provedených na úrovni poskytovatele, postupem podle Metodiky M17+. Vzhledem k omezenému množství podkladů má toto hodnocení ještě i po třech letech orientační charakter a vedle získání informací slouží k ověření proveditelnosti a správnosti zvolených postupů.

Zde předložený výstup představuje jeden z doplňkových podkladů hodnocení podle M17+ v rámci Modulu 2. Jemnější struktura členění WoS (249 kategorií) umožňuje detailnější pohled na ty obory, pro které členění FORD (42 oborů) neposkytuje dostatečnou informaci. Týká se to zejména oborů, které se v příslušném nadřazeném oboru FORD „ztrácí“ (např. WoS category Ornitology v rámci oboru FORD 1.6 Biological Sciences). Vzhledem k malému meziročnímu přírůstku v jednotlivých WoS kategoriích byla analýza zpracována pro kumulativní data z let 2016-2018. Schválený převodník FORD/WoS je přiložen.

Bibliometrické ukazatele

Bibliometrická analýza byla provedena na základě údajů z databáze Web of Science (WoS). Zahrnuje výsledky s rokem uplatnění 2016 - 2018. Tato analýza nepracuje s bibliometrickými údaji vztahujícím se k jednotlivým výsledkům (např. počet citací), ale s údaji týkajícími se časopisů, ve kterých jsou publikovány. Základním bibliometrickým ukazatelem je Article Influence Score (AIS) Tento ukazatel je vytvářen na základě průměrného počtu citací článku uveřejněného v daném časopise za posledních 5 let a na rozdíl od jiných ukazatelů (např. impakt faktor) berou v úvahu také kvalitu těchto citací.

Na základě výše AIS se časopisy dělí do kvalitativních pásem: I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru), I. kvartil (25 % „nejlepších“) - IV. kvartil (25 % „nejhorších“). Pásma jsou vytvářena vždy pro každou kategorii zvlášť. Dalším ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS časopisu v daném oboru.

Bibliometrická zpráva za WoS category poskytuje tyto základní informace:

1. Kvalitativní a kvantitativní struktura oboru

Kromě rozdělení produkce WoS kategorie do kvalitativních pásem obsahuje i kvalitativní profil oboru za jednotlivé roky a vývoj počtu výsledků.

2. Podíly výsledků vytvořených ve spolupráci

Tabulka udává podíly výsledků vytvořených v mezinárodní spolupráci, s velkým počtem autorů (30+) a s korespondenčními autory (reprint author) z ČR. Další pak rozdělení výsledků vytvořených ve spolupráci do jednotlivých kvalitativních pásem.

3. Mezinárodní srovnání

Srovnání produkce ČR s EU15 a se světem v jednotlivých kvalitativních pásmech a podíl produkce ČR na produkci EU 15. Jako doplňkový orientační údaj je připojeno srovnání mediánů dané kategorie se světem a s EU15.

4. Nejvýznamnější organizace

Tabulky poskytují informaci o nejvýznamnějších organizacích oboru z hlediska podílu produkce v D1 a Q1 a z hlediska produkce.

5. Sborníky

Shrnutí informace o výsledcích ve sbornících indexovaných ve WoS.

6. Podkladová data ke zprávě za WoS Category

W_pasma (dolní hranice prvního decilu a kvartilů pro danou WoS kategorii)
W_casopisy (seznam časopisů spadajících pod danou WoS kategorii)
W_vysledky (výsledky spadající pod danou WoS kategorii)
W_bez AIS (seznam výsledků v časopisech, kterým nebylo přiděleno AIS)
W_proceedings (výsledky publikované ve sbornících evidovaných ve WoS)


PŘÍLOHY