Hodnocení 2019

Škálování výzkumných organizací podle M17+

Škálování výzkumných organizací (dále jen „VO“) je výsledkem společného jednání, tzv. tripartity. Institut projednání výsledků hodnocení podle Metodiky 17+ je upraven v kapitole 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje, schválené Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107 (dále jen „M17+“) takto:

„Škálování v implementačním období, kdy se k hodnocení na národní úrovni využijí pouze vybrané indikátory Modulů 1 a 2, je považováno za indikativní a bude sloužit zejména VO ke zjištění kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku. Indikativní zařazení z roku 2017 se může na základě hodnocení v roce 2018 a zejména podle mezinárodního hodnocení kompletních Modulů 1 a 2 v roce 2019 změnit.

Výsledky jednání jsou schvalovány RVVI podle § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. Po schválení jsou výsledky s příslušným zdůvodněním zveřejněny.“

Jednání tripartit po třetím roce implementace M17+ proběhly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 a na počátku roku 2021. Účastnili se ho zástupci:

  1. poskytovatele,
  2. Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) & Odboru Rady,
  3. Odborných panelů & přizvaní odborníci.

Podkladem jednání jsou veřejně přístupné výstupy tzv. „Hodnocení 2019“ schválené Radou a výstupy z hodnocení na úrovni poskytovatele. Výsledky hodnocení Modulem 1 byly představeny v kumulované podobě za všechny tři roky. V hodnocení v Modulu 1 Odborné panely pracují s poměrem počtu dobrých a špatných známek vybraných výsledků, přičemž za dobré jsou považovány známky 1, 2, 3 a za špatné známky 4 a 5. Hodnocení Modulem 2 na národní úrovni zahrnovalo kumulativně bibliometrizovatelné výsledky uplatněné v letech 2016 - 2018.

Protokoly z jednání podrobně popisují průběh jednání i na místě vznesené argumenty jeho účastníků, představují základ odůvodnění navrženého škálování.

Navržená škála je diferencována po segmentech. V klastrech jsou VO řazeny abecedně (viz Příloha Protokoly).


Protokoly: