Hodnocení 2020

Bibliometrické zprávy za výzkumné organizace

Bibliometrické analýzy zpracované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace detailně pro jednotlivé výzkumné organizace (VO) představují hlavní podklad pro jejich hodnocení podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Jsou komplementární s Oborovými bibliometrickými analýzami okomentovanými Odbornými panely, které jsou uveřejněny zvlášť. Celkové hodnocení výzkumných organizací tzv. škálování se provádí s využitím výsledků v Modulech 1 a 2, případně dalších, postupem podle Metodiky M17+.

Zveřejnění bibliometrických zpráv za výzkumné organizace je určeno primárně poskytovatelům institucionální podpory a institucím samým pro účely manažerského řízení, ale nabízí zároveň požadované transparentní indikativní srovnání všech aktérů VaVaI členěné podle Metodiky M17+ do segmentů (Akademie věd ČR, vysoké školy, rezortní organizace).

V případě potřeby žádáme o zpětnou vazbu do 30 dnů od zveřejnění prostřednictvím mailu hodnoceniVaVai@vlada.cz

Bibliometrické ukazatele

Bibliometrické analýzy byly vypracovány na základě podkladů z databáze Web of Science (WoS) a Scopus. Na základě doporučení Odborných panelů byla jako výchozí pro všechny obory provedena analýza nad daty WoS a Scopus analýza jako doplňková byla realizována v oborových skupinách 4 - 6. Bibliometrické zprávy jsou zpracovány kumulativně za tři roky implementace M17+ a odděleně po letech.

Vzhledem k malému časovému odstupu nepracuje každoroční analýza s bibliometrickými údaji vztahujícím se k jednotlivým výsledkům (např. počet citací), ale s údaji týkajícími se časopisů, ve kterých jsou publikovány. Použitými bibliometrickými ukazateli jsou Article Influence Score (AIS) a Scimago Journal Rank (SJR). Ukazatel AIS je vytvářen na základě průměrného počtu citací článku uveřejněného v daném časopise za posledních 5 let a na rozdíl od jiných ukazatelů (např. impakt faktor) bere v úvahu také kvalitu těchto citací a zohledňuje autocitace.

Na základě výše zvoleného indikátoru se časopisy dělí do kvalitativních pásem: I. decil (10 % nejvlivnějších časopisů v oboru), I. kvartil (25 % nejvíce vlivných) - IV. kvartil (25 % nejméně). Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť. Pomocným ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS/SJR v daném oboru.

Oborová struktura

Bibliometrická analýza byla navržena jednotně pro celý výzkumný „ekosystém“ zahrnující instituce nejrůznějšího zaměření a má tak pochopitelně pro různé organizace různou vypovídací hodnotu. Relevance bibliometrie je daná jak obory, ve kterých organizace publikuje (míra korelace vědecké kvality a výsledků bibliometrie je v různých oborech různá), tak i jejím zaměřením (například v oblasti aplikovaného výzkumu je obvykle relevance bibliometrie nízká). Pro výzkumné instituce, pro které není publikování v impaktovaných časopisech relevantním měřítkem kvality, jsou všechny zde poskytnuté údaje pouze doplňkovým kritériem hodnocení.

Na základě požadavku na prohloubení analýzy do úrovně WoS Categories byl v případě výzkumných organizací, které směřují své výstupy do velkého počtu WoS Categories vygenerován nově přiložený doplňující pdf dokument s názvem Nejvýznamnější WoS Categories. Cílem těchto dokumentů je identifikovat významné podobory/specializace podle WoS Categories na úrovni výzkumných organizací, pokud taková specializace zároveň hraje významnou roli i na národní úrovni (podrobný popis východisek viz oddíl 5 bibliometrické zprávy pro VO).

Bibliometrická zpráva za výzkumné organizace poskytuje tyto základní informace:

1. Počty a oborová struktura výsledků výzkumné organizace

Oborové publikační portfolio výzkumné organizace, počty články a publikace ve sbornících v členění FORD sloužící jako ukazatel výkonnosti.

2. Mezinárodní a národní oborové srovnání v pásmech prvního decilu a v kvartilech

Mezinárodní a národní oborové srovnání je doplněno zobrazením vývoje profilu instituce ve WoS resp. Scopus za poslední sledované roky, údaji o mezinárodní spolupráci, údaji o podílu výsledků s velkým počtem autorů/autorek (30+) a v případě propojení výsledků s RIV s údaji o podílu výsledků, u kterých pochází reprint author z dané výzkumné organizace.

3. doplňující údaje – mezinárodní a národní oborové srovnání mediánů, souhrnný profil výzkumné organizace

Agregované údaje svědčící o trendech ve VO, nejsou samonosné a nefungují jako samostatná informace.

4. Doplňková analýza na úroveň WoS Categories

Zvláštní soubor, generovaný jen pro některé instituce (viz výše).

5. Podkladová data

Doplněný soupis analyzovaných údajů pro možnost dalšího zpracování. Při kontrole a propojování dat byla shledána řada nekonzistencí v datech uvedených v RIV i v datech WoS, resp. SCOPUS. Je proto potřeba, aby byla ze strany VO provedena kontrola, konsolidace a opravy evidovaných výsledků ve všech zpracovávaných databázích, aby bylo možné v dalších kumulativních analýzách data doplnit a bibliometrické závěry dále zpřesňovat.


PŘÍLOHY