Hodnocení 2020

Škálování výzkumných organizací podle M17+

Škálování výzkumných organizací (dále jen „VO“) je výsledkem společného jednání, tzv. tripartity. Institut projednání výsledků hodnocení podle Metodiky 17+ je upraven v kapitole 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje, schválené Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107 (dále jen „M17+“)

Jednání tripartit po čtvrtém roce implementace M17+ proběhly na konci roku 2021. Účastnili se ho zástupci:

  1. poskytovatele,
  2. Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) & Odboru Rady,
  3. Odborných panelů & přizvaní odborníci.

Podkladem jednání byly veřejně přístupné výstupy tzv. „Hodnocení 20120“ schválené Radou a výstupy z hodnocení na úrovni poskytovatele. Výsledky hodnocení Modulem 1 byly představeny v kumulované podobě za všechny čtyři roky. V hodnocení v Modulu 1 Odborné panely pracují s poměrem počtu dobrých a špatných známek vybraných výsledků, přičemž za dobré jsou považovány známky 1, 2, 3 a za špatné známky 4 a 5. Hodnocení Modulem 2 na národní úrovni zahrnovalo kumulativně bibliometrizovatelné výsledky uplatněné v letech 2016 - 2019.

Škálování VO je upravováno s dalším rozvojem Modulů 1 a 2 a narůstáním robustnosti informace, která z nich vyplývá. Ve sledovaném roce byly všechny instituce vyzvány k doplnění přihlášených výsledků do Modulu 1 do minimálního požadovaného počtu 10 ks v kumulaci od počátku hodnocení M17+. Škálování bylo proto z národní úrovně doplněno pro celý systém.

Protokoly z jednání podrobně popisují průběh jednání i na místě vznesené argumenty jeho účastníků, představují základ odůvodnění navrženého škálování.

Navržená škála je diferencována po segmentech. VO jsou v pásmech řazeny abecedně (viz Příloha Protokoly).


Protokoly:

Přehledové tabulky: