Hodnocení 2022

Bibliometrické zprávy za obory a oborové skupiny

Oborová bibliometrická analýza zpracovaná Odborem podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace a komentovaná Odbornými panely přináší koncentrovanou informaci o výkonnosti oborů VaVaI na úrovni České republiky. Představuje klíčový výstup z hodnocení podle M17+ na národní úrovni a poskytuje srovnání úrovně výzkumu v ČR podle oborů se světem a EU15.

Je zároveň jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Hlavním podkladem tohoto modulu jsou bibliometrické analýzy zpracované detailně pro jednotlivé výzkumné organizace. Hodnocení výzkumných organizací je provedeno na základě výsledků v Modulech 1 a 2 a dalších, postupem podle Metodiky M17+.

V případě potřeby žádáme o zpětnou vazbu do 30 dnů od zveřejnění prostřednictvím mailu hodnoceniVaVai@vlada.cz

Bibliometrické ukazatele

Bibliometrická analýza byla provedena na základě údajů z databází Web of Science (WoS) a doplňkově pro humanitní obory i Scopus. Zahrnuje výsledky propojené s rokem uplatnění 2017 - 2021. Vzhledem k malému časovému odstupu nepracuje analýza s bibliometrickými údaji vztahujícím se k jednotlivým výsledkům (např. počet citací), ale s údaji týkajícími se časopisů, ve kterých jsou publikovány. Základními bibliometrickými ukazateli jsou Article Influence Score (AIS) pro databázi WoS a Scimago Journal Rank (SJR) pro databázi Scopus v oborech, kde to bylo vyžádáno Odbornými panely. Tyto ukazatele jsou vytvářeny na základě průměrného počtu citací článku uveřejněného v daném časopise za posledních 5 let (AIS) resp. 3 roky (SJR) a na rozdíl od jiných ukazatelů (např. impakt faktor) berou v úvahu také kvalitu těchto citací.

Na základě výše AIS resp. SJR se časopisy dělí do kvalitativních pásem: I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru), I. kvartil (25 % „nejlepších“) - IV. kvartil (25 % „nejhorších“). Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť. Pomocným orientačním ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS časopisu v daném oboru.

Oborová struktura

V analýzách se používá oborová struktura dle OECD: Fields of Research and Development (FORD) resp. Obory Web of Science (WoS Categories) podle platného převodníku. Klasifikace oborů podle databáze Scopus (All Science Journal Classification - ASJC) je převedena na analogickou strukturu podle převodníku schváleného Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Tato analýza má pro různé obory různou vypovídací hodnotu - pro některé obory není publikování v časopisech relevantním měřítkem kvality - a poskytnuté údaje jsou pouze doplňkovým kritériem hodnocení. Z důvodu odlišné míry relevance a vzhledem k potřebě zohlednění kontextu jednotlivých oborů a jejich specifik je bibliometrická analýza každoročně zasílána ke komentářům členům a členkám Odborných panelů vytvořených pro hodnocení podle M17+. Smyslem komentářů je zasadit statistiky do příslušného kontextu jak oborového (relevance bibliometrie pro daný obor), tak národního (úroveň oboru v ČR ve srovnání se světem a E15). Komentáře Odborných panelů představují zásadní přidanou hodnotu, neboť napravují chyby slepé bibliometrie a uvádějí informace do patřičného odborného kontextu. Panely také poskytují zpětnou vazbu pro další rozvoj metod bibliometrické analýzy v následujících letech. V souladu s jejich požadavky a s požadavky odborné veřejnosti byly např. doplněny informace o velkých autorských kolektivech, mezinárodní spolupráci, apod. a referenční údaje o velikosti a analýzy na úroveň WoS Category.

Struktura dat

OBORY Bibliometrie s komentáři Odborných panelů obsahuje bibliometrické analýzy pro obory resp. oborové skupiny okomentované Odbornými panely. Údaje byly v tomto roce kompletně zpracovány pro celý systém VaVaI nad daty WoS a v oborové skupině 6. Humanities and the Arts také nad daty SCOPUS.

Výstupy jsou doplněny o podkladová data obsahující seznamy výsledků (daného oboru), které do bibliometrie vstoupily, doplněné o nově požadované identifikátory a další podpůrné údaje, které mohou sloužit jako podklad pro poskytovatele resp. výzkumné organizace pro další zpracování dat do potřebné míry detailu.

PŘÍLOHY

OBORY Bibliometrie s komentáři Odborných panelů