Hodnocení 2022

Bibliometrické zprávy za výzkumné organizace

Bibliometrické analýzy zpracované Odborem podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace detailně pro jednotlivé výzkumné organizace (VO) představují hlavní podklad pro jejich hodnocení podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Jsou komplementární s Oborovými bibliometrickými analýzami okomentovanými Odbornými panely, které jsou uveřejněny zvlášť. Celkové hodnocení výzkumných organizací tzv. škálování se provádí s využitím výsledků v Modulech 1 a 2, případně dalších, postupem podle Metodiky M17+.

Zveřejnění bibliometrických zpráv za výzkumné organizace je určeno primárně poskytovatelům institucionální podpory a institucím samým pro účely manažerského řízení, ale nabízí zároveň požadované transparentní indikativní srovnání všech aktérů VaVaI členěné podle Metodiky M17+ do segmentů (Akademie věd ČR, vysoké školy, rezortní organizace).

V případě potřeby žádáme o zpětnou vazbu do 30 dnů od zveřejnění prostřednictvím mailu hodnoceniVaVai@vlada.cz

Bibliometrické ukazatele

Bibliometrické analýzy byly vypracovány na základě podkladů z databáze Web of Science (WoS) a doplňkově pro humanitní obory Scopus. Na základě doporučení Odborných panelů byla jako výchozí pro všechny obory provedena analýza nad daty WoS a Scopus analýza jako doplňková byla realizována v oborové skupině 6. Humanities and the Arts. Bibliometrické zprávy jsou zpracovány kumulativně za 5 let implementace M17+ a odděleně po letech.

Vzhledem k malému časovému odstupu nepracuje každoroční analýza s bibliometrickými údaji vztahujícím se k jednotlivým výsledkům (např. počet citací), ale s údaji týkajícími se časopisů, ve kterých jsou publikovány. Použitými bibliometrickými ukazateli jsou Article Influence Score (AIS) a Scimago Journal Rank (SJR). Ukazatel AIS je vytvářen na základě průměrného počtu citací článku uveřejněného v daném časopise za posledních 5 let a na rozdíl od jiných ukazatelů (např. impakt faktor) bere v úvahu také kvalitu těchto citací a zohledňuje autocitace.

Na základě výše zvoleného indikátoru se časopisy dělí do kvalitativních pásem: I. decil (10 % nejvlivnějších časopisů v oboru), I. kvartil (25 % nejvíce vlivných) - IV. kvartil (25 % nejméně). Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť. Pomocným ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS/SJR v daném oboru.

Oborová struktura

Bibliometrická analýza byla navržena jednotně pro celý výzkumný „ekosystém“ zahrnující instituce nejrůznějšího zaměření a má tak pochopitelně pro různé organizace různou vypovídací hodnotu. Relevance bibliometrie je daná jak obory, ve kterých organizace publikuje (míra korelace vědecké kvality a výsledků bibliometrie je v různých oborech různá), tak i jejím zaměřením (například v oblasti aplikovaného výzkumu je obvykle relevance bibliometrie nízká). Pro výzkumné instituce, pro které není publikování v impaktovaných časopisech relevantním měřítkem kvality, jsou všechny zde poskytnuté údaje pouze doplňkovým kritériem hodnocení.

Na základě požadavku na prohloubení analýzy do úrovně WoS Categories byl v případě výzkumných organizací, které směřují své výstupy do velkého počtu WoS Categories vygenerován nově přiložený doplňující pdf dokument s názvem Nejvýznamnější WoS Categories. Cílem těchto dokumentů je identifikovat významné podobory/specializace podle WoS Categories na úrovni výzkumných organizací, pokud taková specializace zároveň hraje významnou roli i na národní úrovni (podrobný popis východisek viz oddíl 5 bibliometrické zprávy pro VO).

Bibliometrická zpráva za výzkumné organizace poskytuje tyto základní informace:

I. část - Data zpracovaná dle Web of Science

1. Počty a oborová struktura výsledků výzkumné organizace

Oborové publikační portfolio výzkumné organizace, počty články a publikace ve sbornících v členění FORD sloužící jako ukazatel výkonnosti.

2. Mezinárodní a národní oborové srovnání v pásmech prvního decilu a v kvartilech

Mezinárodní a národní oborové srovnání je doplněno zobrazením vývoje profilu instituce ve WoS resp. Scopus za poslední sledované roky, údaji o mezinárodní spolupráci, údaji o podílu výsledků s velkým počtem autorů/autorek (30+) a v případě propojení výsledků s RIV s údaji o podílu výsledků, u kterých pochází reprint autor z dané výzkumné organizace.

3. Doplňková analýza na úroveň WoS Categories

Zvláštní soubor, generovaný jen pro některé instituce (viz výše).

II. část - Data zpracovaná s podporou RIV

4.Počet aktivních autorů a autorek v jednotlivých oborech celé oborové skupiny

Každému autorovi a autorce je přiřazen na základě údajů v RIV hlavní obor FORD. Graf zachycuje celkový počet aktivních autorů a autorek a dále podíl a počet autorů a autorek, kteří mají za sledované období alespoň jednu publikaci ve WoS, včetně takových publikací, které nemají AIS.

5. Podíl autorů a autorek výzkumné organizace na produkci ČR

V tabulce je uveden podíl autorů a autorek na produkci ČR v jednotlivých kvartilech daného oboru.

6. Podkladová data

Doplněný soupis analyzovaných údajů pro možnost dalšího zpracování. Při kontrole a propojování dat byla shledána řada nekonzistencí v datech uvedených v RIV i v datech WoS, resp. SCOPUS. Je proto potřeba, aby byla ze strany VO provedena kontrola, konsolidace a opravy evidovaných výsledků ve všech zpracovávaných databázích, aby bylo možné v dalších kumulativních analýzách data doplnit a bibliometrické závěry dále zpřesňovat.

Na základě požadavku odborné veřejnosti jsme vyvinuli interaktivní webové rozhraní uzpůsobené specifickým potřebám Metodiky 2017+. Uživatelsky přívětivý web rozšiřuje informační a datovou podporu M17+ ve vztahu k veřejnosti a k práci panelistů.

https://m17.rvvi.cz/


PŘÍLOHY