Hodnocení 2022

Škálování výzkumných organizací podle M17+

Škálování výzkumných organizací (dále jen „VO“) je výsledkem společného jednání, tzv. tripartity. Institut projednání výsledků hodnocení podle Metodiky 17+ je upraven v kapitole 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje, schválené Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107 (dále jen „M17+“)

Jednání tripartit po čtvrtém roce implementace M17+ proběhly na konci roku 2023. Účastnili se ho zástupci:

  1. poskytovatele,
  2. Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) & Odboru Rady,
  3. Odborných panelů & přizvaní odborníci.

Podkladem tripartitních jednání v roce 2023 byly výsledky Hodnocení 2022 na národní úrovni, tak jak jsou veřejně přístupné ze stránek Rady www.vyzkum.cz (resp. https://hodnoceni.rvvi.cz/). Poskytovatelé během jednání prezentovali informace získané z hodnocení probíhajícího na jejich úrovni v souladu s Metodikou 2017+, resp. Přílohou 1.

Výsledky hodnocení Modulem 1 byly představeny v kumulované podobě za pět let. V hodnocení v Modulu 1 Odborné panely pracují s poměrem počtu dobrých a špatných známek vybraných výsledků, přičemž za dobré jsou považovány známky 1, 2, 3 a za špatné známky 4 a 5. Hodnocení Modulem 2 na národní úrovni zahrnovalo kumulativně bibliometrizovatelné výsledky uplatněné v letech 2017 - 2021.

Součástí Modulu 2 kumulujících relevantní data z posledních pěti let v národním i mezinárodním srovnání jsou dále analýzy na téma Počet aktivních autorů a autorek v jednotlivých oborech a VO a Podíl autorů a autorek výzkumné organizace na produkci ČR. Nad rámec každoročně diskutovaných výstupů z Modulu 1 a 2 z národní úrovně byly letos distribuovány další podklady: Výkonnost výzkumu dle RIV (2017-2020) zpracovaná formou interaktivní aplikace, Publikační produktivita VO 2017-2021, Objemy produkce ve WoS v mezinárodním srovnání za léta 2016 – 2020, informace o naplňování limitu vybraných výsledků jednotlivými VO v M1 a doplňkově jako referenční podklad výchozí informace o finančních tocích z podkladů zpracovaných na úroveň VO Kabinetem paní ministryně.

Novinkou výstupů jsou přehledové listy jednotlivých výzkumných organizací po ukončení kompletního cyklu hodnocení a zpřehlednění Protokolu z jednání, které podrobně popisují průběh jednání i na místě vznesené argumenty jeho účastníků, představují základ odůvodnění navrženého škálování.

Navržená škála je diferencována po segmentech. VO jsou v pásmech řazeny abecedně.


Protokoly:

Přehledové tabulky: