Hodnocení 2019

Bibliometrické zprávy za obory a oborové skupiny

Oborová bibliometrická analýza zpracovaná Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace a komentovaná Odbornými panely přináší koncentrovanou informaci o výkonnosti oborů VaVaI na úrovni České republiky. Je zároveň jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Hlavním podkladem tohoto modulu jsou bibliometrické analýzy zpracované detailně pro jednotlivé výzkumné organizace, které jsou zveřejněny souběžně. Jednoroční zprávy jsou součástí informací kumulovaných za tři roky. Celkové hodnocení výzkumných organizací bude provedeno na základě výsledků v Modulech 1 a 2 a dalších, postupem podle Metodiky M17+.

V případě potřeby žádáme o zpětnou vazbu do 14 dnů od zveřejnění prostřednictvím mailu hodnoceniVaVai@vlada.cz

Bibliometrické ukazatele

Bibliometrická analýza byla provedena na základě údajů z databází Web of Science (WoS) a Scopus. Zahrnuje výsledky propojené s RIV s rokem uplatnění 2016 - 2017. Vzhledem k malému časovému odstupu nepracuje analýza s bibliometrickými údaji vztahujícím se k jednotlivým výsledkům (např. počet citací), ale s údaji týkajícími se časopisů, ve kterých jsou publikovány. Základními bibliometrickými ukazateli jsou Article Influence Score (AIS) pro databázi WoS a Scimago Journal Rank (SJR) pro databázi Scopus v oborech, kde to bylo vyžádáno Odbornými panely. Tyto ukazatele jsou vytvářeny na základě průměrného počtu citací článku uveřejněného v daném časopise za posledních 5 let (AIS) resp. 3 roky (SJR) a na rozdíl od jiných ukazatelů (např. impakt faktor) berou v úvahu také kvalitu těchto citací.

Na základě výše AIS resp. SJR se časopisy dělí do kvalitativních pásem: I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru), I. kvartil (25 % „nejlepších“) - IV. kvartil (25 % „nejhorších“). Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť. Pomocným orientačním ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS časopisu v daném oboru.

Oborová struktura

V analýzách se používá oborová struktura dle OECD: Fields of Research and Development (FORD) resp. Obory Web of Science (WoS Categories) podle platného převodníku. Klasifikace oborů podle databáze Scopus (All Science Journal Classification - ASJC) je převedena na analogickou strukturu podle převodníku schvalovaného Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů a Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Převodník oborů FORD na WOS

Tato analýza má pro různé obory různou vypovídací hodnotu - pro některé obory není publikování v časopisech relevantním měřítkem kvality - a poskytnuté údaje jsou pouze doplňkovým kritériem hodnocení. Z důvodu odlišné míry relevance a vzhledem k potřebě zohlednění kontextu jednotlivých oborů a jejich specifik je bibliometrická analýza každoročně zasílána ke komentářům členům a členkám Odborných panelů vytvořených pro hodnocení podle M17+. Smyslem komentářů je zasadit statistiky do příslušného kontextu jak oborového (relevance bibliometrie pro daný obor), tak národního (úroveň oboru v ČR ve srovnání se světem a E15). Panely také poskytují zpětnou vazbu pro další rozvoj metod bibliometrické analýzy v následujících letech. V souladu s jejich požadavky a s požadavky odborné veřejnosti byly doplněny informace o autorství, mezinárodní spolupráci, apod. a referenční údaje o velikosti a analýzy na úroveň WoS Category.

Struktura dat

OBORY Bibliometrie s komentáři Odborných panelů obsahuje bibliometrické analýzy pro obory resp. oborové skupiny okomentované Odbornými panely. Údaje byly v třetím roce kompletně zpracovány pro celý systém VaVaI nad daty WoS a ve vyžádáaných oborových skupinách také nad daty SCOPUS (obojí odděleně pro články a pro sborníky).

Výstupy jsou doplněny o podkladová data obsahující seznamy výsledků (daného oboru), které do bibliometrie vstoupily, doplněné o nově požadované identifikátory a další podpůrné údaje, které mohou sloužit jako podklad pro poskytovatele resp. výzkumné organizace pro další zpracování dat do potřebné míry detailu.

PŘÍLOHY