RECAPITULATIVE REPORTS

Recapitulative Reports

The evaluation in the University segment is conducted on the basis of a report by an international evaluation panel (“IEP”) and outputs from evaluation at the national level.

The Research, Development and Innovation Council (RDI Council) shall be responsible for the preparation of short structured reports for research organizations using the outputs of R&D evaluation at the national level. See Methodology for Evaluating Research Organisations and RD&I Purpose-tied Aid Programmes valid for years 2017+ (Methodology 2017+), p. 21 and Methodology for Evaluating Research Organisations in the Universities Sector, p.46.

The evaluation on the national level is using the OECD classification Fields of Research and Development (Frascati Manual) and 2 basic tools:

The report gives an overview of both modules along with a recapitulative comment from the Expert panels. For those research organizations whose realized outputs at national level do not have sufficient relevance (a statistically significant number of results in the monitored year evaluated in the Module 1 and a relevance of the bibliometric analysis in the monitored fields in the case of Module 2), the module outputs or Expert panel comments could not be processed.

A recapitulative report for the provider level, includes the reports for each research organization.


Souhrnné zprávy

Hodnocení v segmentu vysokých škol se provádí na základě zprávy mezinárodního evaluačního panelu (dále jen „MEP“) a výstupů z hodnocení v modulech M1 a M2 na národní úrovni poskytnutých/zveřejněných Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Viz Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (tzv. M17+, s. 22) a Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol (s. 46).

Hodnocení na národní úrovni je strukturováno v souladu s klasifikací oborů podle OECD (Frascati manual) a k hodnocení výsledků VaVaI používá dva základní nástroje:

Souhrnná zpráva pro výzkumnou organizaci obsahuje přehled výstupů z hodnocení v Modulech M1 a M2 a komentář Odborných panelů. V případě výzkumných institucí, pro které nemají realizované výstupy na národní úrovni dostatečnou relevanci (funkčnost bibliometrie ve sledovaných oborech, výsledky hodnocené podle společenské relevance i přínosu k poznání, statisticky významný počet výsledků), nemohly být výstupy z daného modulu nebo komentář Odborných panelů zpracovány.

Součástí stručné souhrnné zprávy pro úroveň poskytovatele jsou zprávy za jednotlivé výzkumné organizace.


Structure / Struktura

University / Vysoká škola

RECAPITULATIVE REPORTS FOR UNIVERSITIES / SOUHRNNÉ ZPRÁVY PRO VYSOKÉ ŠKOLY


16.04.2020, Ing. Mgr. Kateřina MIHOLOVÁ, Ph.D.
zdroj: Oddělení hodnocení výzkumných organizací Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace