Hodnocení 2017

Bibliometrické zprávy za obory a oborové skupiny

Oborová bibliometrická analýza zpracovaná Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace a komentovaná Odbornými panely je jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Hlavním podkladem tohoto modulu jsou bibliometrické analýzy zpracované detailně pro jednotlivé výzkumné organizace, které budou rozesílány výzkumným organizacím v návaznosti na zveřejnění těchto oborových zpráv. Celkové hodnocení výzkumných organizací (které bude mít vzhledem k relativně malému množství podkladů orientační charakter) bude provedeno na základě výsledků v Modulech 1 a 2, případně dalších, postupem podle Metodiky M17+.

Bibliometrické ukazatele

Bibliometrická analýza byla provedena na základě údajů z databází Web of Science (WoS) a Scopus. Zahrnuje výsledky registrované v RIV s rokem uplatnění 2016. Vzhledem k malému časovému odstupu nepracuje analýza s bibliometrickými údaji vztahujícím se k jednotlivým výsledkům (např. počet citací), ale s údaji týkajícími se časopisů, ve kterých jsou publikovány. Základními bibliometrickými ukazateli jsou Article Influence Score (AIS) pro databázi WoS a Scimago Journal Rank (SJR) pro databázi Scopus. Tyto ukazatele jsou vytvářeny na základě průměrného počtu citací článku uveřejněného v daném časopise za posledních 5 let (AIS) resp. 3 roky (SJR) a na rozdíl od jiných ukazatelů (např. impakt faktor) berou v úvahu také kvalitu těchto citací.

Na základě výše AIS resp. SJR se časopisy dělí do kvalitativních pásem: I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru), I. kvartil (25 % „nejlepších“) - IV. kvartil (25 % „nejhorších“). Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť. Dalším ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS časopisu v daném oboru.

Oborová struktura

V analýzách se používá oborová struktura dle OECD: Fields of Research and Development (FORD). Obory Web of Science (WoS Categories) jsou převedeny do struktury FORD na základě Převodníku (Struktura oborů OECD (Frascati Manual) – převodník M17+, dokument schválený na 324. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. března 2017).

Klasifikace oborů podle databáze Scopus (All Science Journal Classification - ASJC) má strukturu velmi odlišnou od členění OECD. Z tohoto důvodu nebyly podklady Scopus strukturovány podle OECD, ale byly ponechány ve struktuře ASJC. Pro účely analýz se používá orientační zařazení oborů Scopus (soubor Rozpis Scopus).

Tato analýza má pro různé obory různou vypovídací hodnotu - pro některé obory není publikování v impaktovaných časopisech relevantním měřítkem kvality, a poskytnuté údaje jsou pouze doplňkovým kritériem hodnocení. Z důvodu odlišné míry relevance a vzhledem k potřebě zohlednění kontextu jednotlivých oborů a jejich specifik byla bibliometrická analýza zaslána členům a členkám Odborných panelů vytvořených pro hodnocení podle M17+ v roce 2017. Smyslem komentářů je zasadit statistiky do příslušného kontextu – jak oborového (relevance bibliometrie pro daný obor), tak národního (úroveň oboru v ČR ve srovnání se světem). Panely také poskytují zpětnou vazbu pro další rozvoj metod bibliometrické analýzy v následujících letech.

Struktura dat

OBORY Bibliometrie s komentáři Odborných panelů obsahuje bibliometrické analýzy pro obory resp. oborové skupiny okomentované Odbornými panely. Některé analýzy nebyly panelisty komentovány, nejčastěji z důvodu nízké relevance daného typu analýzy pro příslušný obor (týká se zejména databáze Scopus).

PŘÍLOHY

OBORY Bibliometrie kompletní obsahuje původní bibliometrické analýzy zpracované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace odděleně pro výsledky WoS, Scopus a pro sborníky, jednak podkladová data obsahující seznamy výsledků daného oboru které do bibliometrie vstoupily a další podpůrné údaje (podrobněji viz soubory Popis podkladů).

PŘÍLOHY