Hodnocení 2017

Bibliometrické zprávy za výzkumné organizace

Bibliometrické analýzy zpracované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace detailně pro jednotlivé výzkumné organizace (VO) představují hlavní podklad pro jejich hodnocení podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Navazují na Oborové bibliometrické analýzy okomentované Odbornými panely, které byly zveřejněny 3. června 2018 na stránkách http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/ a jsou k dispozici ke stažení. Celkové hodnocení výzkumných organizací se v prvním roce implementace nové metodiky provádí na základě výsledků v Modulech 1 a 2, případně dalších, postupem podle Metodiky M17+. Vzhledem k relativně malému množství podkladů má toto hodnocení primárně pouze orientační charakter a vedle získání prvních výsledků sloužilo k ověření proveditelnosti a správnosti zvolených postupů.

Bibliometrické analýzy za výzkumné organizace byly rozeslány jejich statutárním zástupcům k případnému (tj. nepovinnému) okomentování s termínem do 30. 6. 2018. Komentáře, které provedlo cca 30 % organizací, byly předány Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací k dalšímu zpracování.

Zveřejnění výchozích bibliometrických zpráv za výzkumné organizace je určeno primárně poskytovatelům institucionální podpory, nabízí ale zároveň požadované transparentní indikativní srovnání všech aktérů VaVaI členěné podle Metodiky M17+ do segmentů (Akademie věd ČR, vysoké školy, rezortní organizace).

Bibliometrické ukazatele

Oborové bibliometrické analýzy byly vypracovány na základě podkladů z databáze Web of Science (WoS) a Scopus. Komentáře Odborných panelů, které umožňují analýzy výzkumných organizací zasadit do adekvátního kontextu, byly však uceleně zpracovány pouze pro data vycházející z Web of Science. Proto jsou Bibliometrické analýzy za výzkumné organizace provedeny též na základě údajů této databáze.

Vzhledem k malému časovému odstupu nepracuje každoroční analýza s bibliometrickými údaji vztahujícím se k jednotlivým výsledkům (např. počet citací), ale s údaji týkajícími se časopisů, ve kterých jsou publikovány. Použitým bibliometrickým ukazatelem je Article Influence Score (AIS). Tento ukazatel je vytvářen na základě průměrného počtu citací článku uveřejněného v daném časopise za posledních 5 let (AIS) a na rozdíl od jiných ukazatelů (např. impakt faktor) bere v úvahu také kvalitu těchto citací.

Na základě výše AIS se časopisy dělí do kvalitativních pásem: I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru), I. kvartil (25 % „nejlepších“) - IV. kvartil (25 % „nejhorších“). Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť. Dalším ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS časopisu v daném oboru.

Oborová struktura

Bibliometrická analýza byla navržena jednotně pro celý výzkumný „ekosystém“ zahrnující instituce nejrůznějšího zaměření a má tak pochopitelně pro různé organizace různou vypovídací hodnotu. Relevance bibliometrie je daná jak obory, ve kterých organizace publikuje (míra korelace vědecké kvality a výsledků bibliometrie je v různých oborech různá), tak i jejím zaměřením (například v oblasti aplikovaného výzkumu je obvykle relevance bibliometrie nízká). Pro výzkumné instituce, pro které není publikování v impaktovaných časopisech relevantním měřítkem kvality, jsou poskytnuté údaje pouze doplňkovým kritériem hodnocení.

Bibliometrická zpráva za výzkumné organizace poskytuje tři základní informace:

1. základní bibliometrická charakteristika výzkumné organizace

Udává souhrnné rozložení všech výsledků výzkumné organizace v prvním decilu a v kvartilech podle mezinárodního pořadí časopisů a článků. V případě, že je časopis zařazen do více oborů, je výsledku přiřazena nejvyšší dosažená hodnota (tj. suma článků odpovídá počtu článků připsaných dané instituci ve WoS)

2. excelentní výsledky podle AIS

Udává počet nejlepších výsledků výzkumné organizace podle umístění v prvním decilu a prvním kvartilu podle pořadí časopisů i článků rozčleněných podle oborů. Zároveň udává procentní podíl těchto výsledků na všech výsledcích výzkumné organizace v daném oboru. V tabulce jsou započteny všechny obory, ve kterých je výsledek (resp. příslušný časopis) indexován. Obecně se tedy jeden výsledek může vyskytnout ve více oborech.

3. oborové srovnání výsledků výzkumných organizací se světem a s Českou republikou

Udává bibliometrický profil výzkumné organizace podle oborů: rozložení výsledků v prvním decilu a v kvartilech podle mezinárodního pořadí časopisů, poté následuje porovnání mezinárodního a národního oborového mediánu pořadí článků s oborovými mediány výzkumné organizace (viz také Oborové bibliometrické zprávy).

Struktura dat

VÝZKUMNÉ ORGANIZACE Bibliometrie kompletní obsahuje původní bibliometrické analýzy zpracované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro výsledky WoS, podkladová data obsahující seznamy výsledků dané instituce, které do bibliometrie vstoupily, a další podpůrné údaje (podrobněji viz soubor Popis podkladů). Materiály jsou k dispozici ke stažení v zazipované podobě.


PŘÍLOHY