Hodnocení 2018

Hodnocení vybraných výsledků za obory a výzkumné organizace

Hodnocení vybraných výsledků realizované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím Odborných panelů pomocí vzdálených recenzí je jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ (dále jen „M17+“) v rámci Modulu 1. Zveřejněné zprávy shrnují závěry tohoto hodnocení po oborových skupinách a identifikují organizace, které se autorsky podílely na vzniku nejlépe hodnocených výsledků. Zprávy jsou generovány samostatně za druhý implementační rok (dále jen „H18“) a kumulovaně z Hodnocení 2017 a Hodnocení 2018 (dále jen „H17-H18“). Přiložené seznamy výsledků v přehledové podobě lze dále filtrovat podle potřeby. Nově je připojena jednoduchá interaktivní tabulka, s jejíž pomocí lze pohodlně identifikovat organizace podle množství výsledků ve volitelných pásmech podle známek.

Hlavním podkladem Modulu 1 jsou profily jednotlivých výzkumných organizací. Profily lze snadno generovat ze zveřejněné interaktivní tabulky seznamu výsledků doplněné pro tento účel o list, který profil graficky vykresluje s hlavními filtry. Tabulky jsou zpracovány samostatně pro výstupy z H18 a kumulovaně pro výstupy H17- H18. Zveřejněná tabulka H18 je pro druhý rok implementace doplněna o anonymizovaná odůvodnění hodnocení předložených výsledků.

V případě potřeby žádáme o Vaši zpětnou vazbu do 14 dnů od zveřejnění prostřednictvím e-mailu hodnoceniVaVai@vlada.cz

Kritéria hodnocení

Výzkumné organizace určily, zda jimi přihlášený výsledek má být posouzen buď podle kritéria přínos k poznání, nebo podle kritéria společenská relevance. Přínos k poznání je tradiční kritérium hodnocení ve VaVaI, posuzující originalitu, význam a obtížnost získání výsledku, uplatňované zejména na výsledky základního výzkumu. Společenská relevance je chápána jak ve smyslu komerční užitečnosti (typicky průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky), tak ve smyslu společenské užitečnosti či potřebnosti (typicky výzkum vznikající na společenskou resp. rezortní objednávku nebo ve společenských a humanitních oborech výzkum relevantní pro širší společnost, který produkují výzkumné organizace mimo rezorty).

V druhém roce implementace hodnocení podle M17+ byly hodnoceny vybrané výsledky přihlášené do hodnocení podle kritéria přínos k poznání uplatněné v letech 2016 a 2017 a podle kritéria společenské relevance uplatněné v roce 2017. Celkem bylo hodnoceno téměř 4 000 výsledků, z toho pro cca 0,3 % se nepodařilo zajistit adekvátní hodnotitele, tj. zůstaly „bez finální známky“.

Postup hodnocení

Pro posouzení vybraných výsledků pomocí vzdálených recenzí oborově příslušní členové Odborných panelů se softwarovou podporou určili pro každý výsledek vždy nejméně dva vzdálené recenzenty. Člen Odborného panelu - garant hodnocení vybraných výsledků rozhodoval ve sporných případech. Seznam členů Odborných panelů je veřejný, vzdálení recenzenti jsou anonymizováni. Výstupem recenzního hodnocení výsledku, jehož úkolem je konstatovat, zda daný výsledek je v souladu se světovými či národními standardy kvality v příslušném oboru, bylo zařazení výsledku na stupnici 1–5 doprovázené zdůvodněním.

Hodnotící škály

Kvalitativní stupnice pro kritérium hodnocení „přínos k poznání“:

(1) Výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání na špičkové světové úrovni (world-leading).1

(2) Výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání na vynikající mezinárodní úrovni, ale nedosahuje nejvyšší úrovně excelence (excellent).

(3) Výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání mezinárodně uznávaný.

(4) Výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání národně uznatelný.

(5) Výsledek, který nesplňuje standard národně uznatelné práce.2

Kvalitativní stupnice pro kritérium hodnocení „společenská relevance“ je následující:

(1) Výsledek na špičkové úrovni (world-leading), jehož využití v praxi přinese zásadní změnu s mezinárodním ekonomickým dopadem (reálný předpoklad širokého uplatnění na více zahraničních trzích atd.), nebo změnu s mimořádným dopadem mezinárodního charakteru na společnost (reálný předpoklad zásadního uplatnění na mezinárodní úrovni v oblastech veřejného zájmu).

(2) Výsledek na vynikající úrovni (excellent), jehož využití v praxi přinese změnu s mezinárodním ekonomickým dopadem (reálný předpoklad uplatnění na zahraničním trhu atd.), nebo změnu s významným dopadem na společnost (reálný předpoklad zásadního uplatnění v oblastech veřejného zájmu).

(3) Výsledek na velmi dobré úrovni, jehož využití v praxi přinese změnu s ekonomickým dopadem na českém trhu nebo změnu s dopadem na společnost (reálný předpoklad uplatnění v oblastech veřejného zájmu).

(4) Výsledek na průměrné úrovni, jehož využití v praxi přinese dílčí změnu s ekonomickým dopadem na českém trhu nebo dílčí změnu s dopadem na českou společnost (reálný předpoklad dílčího uplatnění v oblastech veřejného zájmu).

(5) Výsledek na podprůměrné úrovni, jehož využití v praxi pravděpodobně nepřinese žádnou změnu s ekonomickým dopadem ani změnu s dopadem na českou společnost (není reálný předpoklad uplatnění v oblastech veřejného zájmu).

1"Špičková světová úroveň" znamená absolutní standard kvality v každé oblasti i podoblasti.
2"Špičková světová úroveň", „mezinárodně" a "národně" uznávané v tomto kontextu označuje standardy kvality. Neodkazuje na povahu nebo zeměpisný rámec působnosti jednotlivých subjektů, ani na místo provádění výzkumu nebo oblast jeho šíření. Např. výzkum, který je zaměřen na téma specifické pro ČR, může splňovat kritéria pro "špičkovou světovou úroveň". Naopak práce s mezinárodním zaměřením nemusí být "špičkovým světovým, mezinárodně vynikajícím nebo mezinárodně uznávaným" standardem.

Struktura dat

OBORY Vybrané výsledky obsahuje jednoroční a kumulované souhrnné zprávy pro oborové skupiny, počty a profily hodnocených výsledků, procentuální zastoupení výzkumných organizací na produkci výsledků hodnocených stupněm 1 a 2 a seznam všech hodnocených výsledků s možnostmi dalšího filtrování (též v interaktivní podobě).

VO Vybrané výsledky obsahuje jednoroční a kumulované interaktivní tabulky ke generování grafických profilů všech hodnocených výzkumných organizací. Souhrnná tabulka byla obohacena o základní filtry, tabulka výsledků hodnocených v H18 byla doplněna a je zveřejněna včetně anonymizovaných posudků.

PŘÍLOHY