Hodnocení 2018

Bibliometrické zprávy za výzkumné organizace

Bibliometrické analýzy zpracované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace detailně pro jednotlivé výzkumné organizace (VO) představují hlavní podklad pro jejich hodnocení podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Navazují na Oborové bibliometrické analýzy okomentované Odbornými panely uveřejněné na https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory. Celkové hodnocení výzkumných organizací se v prvním roce implementace nové metodiky provádí na základě výsledků v Modulech 1 a 2, případně dalších, postupem podle Metodiky M17+. Vzhledem k omezenému množství podkladů má toto hodnocení orientační charakter a vedle získání informací slouží k ověření proveditelnosti a správnosti zvolených postupů.

Zveřejnění výchozích bibliometrických zpráv za výzkumné organizace je určeno primárně poskytovatelům institucionální podpory, ale nabízí zároveň požadované transparentní indikativní srovnání všech aktérů VaVaI členěné podle Metodiky M17+ do segmentů (Akademie věd ČR, vysoké školy, rezortní organizace).

Bibliometrické ukazatele

Bibliometrické analýzy byly vypracovány na základě podkladů z databáze Web of Science (WoS) a Scopus. Zveřejněné komentáře Odborných panelů, které umožňují analýzy výzkumných organizací zasadit do adekvátního oborového kontextu, v naprosté většině oborů doporučují jako podstatnou pro M17+ pouze analýzu nad daty WoS. Scopus analýza je doplňková, použitelná zejména pro sociální a humanitní obory. Bibliometrické zprávy jsou zpracovány kumulativně za první dva roky implementace M17+ a zvlášť za druhý rok.

Vzhledem k malému časovému odstupu nepracuje každoroční analýza s bibliometrickými údaji vztahujícím se k jednotlivým výsledkům (např. počet citací), ale s údaji týkajícími se časopisů, ve kterých jsou publikovány. Použitými bibliometrickými ukazateli jsou Article Influence Score (AIS) a Scimago Journal Rank (SJR). Ukazatel AIS je vytvářen na základě průměrného počtu citací článku uveřejněného v daném časopise za posledních 5 let a na rozdíl od jiných ukazatelů (např. impakt faktor) bere v úvahu také kvalitu těchto citací a zohledňuje autocitace.

Na základě výše zvoleného indikátoru se časopisy dělí do kvalitativních pásem: I. decil (10 % nejvlivnějších časopisů v oboru), I. kvartil (25 % nejvíce vlivných) - IV. kvartil (25 % nejméně). Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť. Dalším ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS/SJR v daném oboru.

Oborová struktura

Bibliometrická analýza byla navržena jednotně pro celý výzkumný „ekosystém“ zahrnující instituce nejrůznějšího zaměření a má tak pochopitelně pro různé organizace různou vypovídací hodnotu. Relevance bibliometrie je daná jak obory, ve kterých organizace publikuje (míra korelace vědecké kvality a výsledků bibliometrie je v různých oborech různá), tak i jejím zaměřením (například v oblasti aplikovaného výzkumu je obvykle relevance bibliometrie nízká). Pro výzkumné instituce, pro které není publikování v impaktovaných časopisech relevantním měřítkem kvality, jsou všechny zde poskytnuté údaje pouze doplňkovým kritériem hodnocení.

Bibliometrická zpráva za výzkumné organizace poskytuje tyto základní informace:

1. oborová struktura výsledků výzkumné organizace

Oborové portfolio výzkumné organizace v členění FORD sloužící jako ukazatel výkonnosti v oborech klíčových pro naplnění mise VO.

2. oborové srovnání výsledků výzkumné organizací se světem a s Českou republikou (pro WoS též s EU15)

Udává bibliometrický profil výzkumné organizace podle oborů: rozložení výsledků v prvním decilu a v kvartilech (doplněné o příslušné benchmarky), včetně identifikace výsledků s více než třiceti autory. Následuje porovnání oborových mediánů VO s mezinárodními a národními oborovými mediány.

3. doplňující údaje – souhrnný profil, souhrn mezinárodní spolupráce a výsledcích s velkým počtem autorů pro WoS

Percentuální rozložení všech výsledků výzkumné organizace v prvním decilu a v kvartilech podle nejvyšší hodnoty indikátoru jednotlivých výsledků. Počet a podíl výsledků s mezinárodní spoluprací resp. velkým počtem autorů ve WoS za celou výzkumnou organizaci.

4. publikace ve sbornících

Samostatná část bibliomerických zpráv se věnuje analýze příspěvků ve sbornících.

5. podkladová data

Soupis analyzovaných údajů pro možnost dalšího zpracování.


PŘÍLOHY